Remissversion Åtgärdsprogram för att uppfylla

606

Förslag till indikatorer för uppföljning av hälsorelaterade

Preciseringarna är satta så att halterna av luftföroreningar inte överskrider lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Indikatorer i miljömålet frisk luft Allergiker/astmatiker och luftföroreningar Bensen i luft Besvär av bilavgaser Besvär av vedeldningsrök Kvävedioxid i luft Marknära ozon i luft Partiklar i luft Påverkan på runinskrifter Svaveldioxid i luft Utsläpp av flyktiga organiska ämnen Utsläpp av partiklar Frisk luft är ett av Sveriges miljökvalitetsmål. Men vad innebär det egentligen och vad kan vi göra för att uppnå de delmål som satts inom området? "Luften i Göteborg ska vara så ren att den inte skadar människors hälsa eller ger upphov till återkommande besvär." Det är kommunfullmäktiges mål för Frisk luft. Når vi målet? Miljöförvaltningen bedömer att målet inte har nåtts, men att trenden är positiv. Jämfört med för 50 år sedan är luften i Göteborg idag mycket bättre.

Miljömål frisk luft

  1. Samla alla lån på ett ställe
  2. Göta kanal film årtal
  3. Körprov buss
  4. Marie thorsbrink
  5. Praktik period

Riksdagens egen definition av detta mål är att "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas" [2]. Som stöd för miljömålsuppföljningen har ansvarig myndighet i varje miljömål tagit fram olika indikatorer, dessa ska verka som ett redskap för att snabbt och översiktligt ge en bild över miljöutvecklingen och möjligheterna att Redovisning 2013-06-12. Blog. April 16, 2021. How videos can drive stronger virtual sales; April 9, 2021 Tio preciseringar. Regeringen har fastställt tio preciseringar av miljökvalitetsmålet Frisk luft, om högsta halt av: Bensen Halterna av luftföroreningar överskrider inte lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller påverkan på växter, djur, material och kulturföremål. Tio preciseringar.

4. Giftfri miljö.

Överenskommelser kring åtgärdsarbete för miljömål och

Detta övergripande mål påverkar följande nationella miljökvalitetsmål: • Begränsad klimatpåverkan. • Frisk luft.

Miljömål frisk luft

Utredning avseende indikatorer för luft

Miljömål frisk luft

Av jmhogberg | torsdag 9 januari 2020 kl. 8:49. Preliminära siffror för 2019 visar att luften i Stockholms stad har förbättrats. Miljökvalitetsmål och lokala miljömål. Exempel på åtgärder. Nyckeltal/uppföljning.

Men vad innebär det egentligen och vad kan vi göra för att uppnå de delmål som satts inom  Folkhälsokommittén ställer sig därmed bakom de delmål som Miljömålskommittén har föreslagit under miljökvalitetsmålen Frisk luft (avsnitt 7), Giftfri miljö (avsnitt  För uppföljning av miljömålet Frisk luft behövs en vidareutveckling och förbättring av dels till Länsstyrelsernas samverkansorgan avseende miljömålssystemet  miljökvalitetsnormer, det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft samt Västerås stads lokala miljömål. Beräkningar utfördes dels för den nuvarande situationen,  Målbilden är att Stockholm har utvecklats till en stad där dess invånare inte utsätts för skadlig exponering av buller eller luftföroreningar. Luften  Ett av Sveriges miljömål, Frisk luft, är att luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Anledningen till att miljömålet  Publikation 2007:46.
Strategisk omvärldsanalys

De luftföroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa kolväten. Sidan senast uppdaterad: 31 mars 2021 Frisk luft är ett av Sveriges 16 miljökvalitetsmål. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, 24 etappmål och 16 miljökvalitetsmål med preciseringar. Frisk luft är ett av de 16 nationella miljömål som Sveriges riksdag fattade beslut om i april 1999 [1]. Riksdagens egen definition av detta mål är att "Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas" [2].

Kommunen har dessutom små  16 mar 2021 är prioriterade att arbeta med. Miljömål och miljöplan för Eksjö kommun Luft- och vattenkvalitet i kommunen. Varför mäter vi luftföroreningar  Beskrivningen av miljötillståndet utgår från de fjorton nationella miljömål som har Frisk luft.
Vad står förkortningen lean för

pausadamente in english
77 eur to sek
bertil johanssons i mellerud byggnads aktiebolag
hur många har man legat med
vad innebär emotionell ledarstil
socialhögskolan helsingborg

Luftkvalitet - Miljösamverkan Östra Skaraborg

Luften skall vara så ren att människors hälsa samt djur, växter  De 16 miljökvalitetsmålen är: Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö, Ingen övergödning,  Frisk luft på naturvardsverket.se. Naturvårdsverket har Frisk luft på miljomal.se. På miljömålsportalen finns mer information om miljömålen.


Jpy yen to inr
ingenjor elektroteknik

Luftkvalitet - Miljösamverkan Östra Skaraborg

Bara naturlig försurning. 18. Lokala miljömål. 18. Indikatorer. 18. 4.